Wie zijn we?

Wie zijn we?

Tienerweb is een online ontmoetingsplek voor gelovige tieners en jongeren, een initiatief van GMK Jeugd, de jongerenwerking van de katholieke Maria-Kefasgemeenschap in Vlaanderen.
In de eerste plaats een online informatieplatform, voor de activiteiten die georganiseerd worden voor en door de tieners en jongeren binnenin de werking, maar ook om anderen te informeren over deze activiteiten en ze uit te nodigen hieraan deel te nemen.

Wie is de Maria-Kefasgemeenschap?

De Maria-Kefasgemeenschap is een gezinsvriendelijke, evangeliserende gemeenschap ontstaan in 1980. Zij situeert zich binnen de stroming van de katholieke charismatische vernieuwing, gekenmerkt door een grote openheid voor de werking en leiding van de heilige Geest. Dit uit zich in een persoonlijke relatie met  de verrezen Heer en een vrijmoedig getuigen hiervan. Een diep besef van Gods liefde leidt tot dankbaarheid en vreugdevolle lofprijzing, maar evenzeer tot een concrete overgave aan Gods liefde van alle aspecten van het dagelijks leven.

Om dit vernieuwde leven in de Geest te bestendigen groeiden er binnen de charismatische vernieuwing nieuwe gemeenschappen van gezinnen of alleenwonenden. De Maria-Kefasgemeenschap is zo’n niet-residentiële gemeenschap. Dit betekent dat de leden in hun eigen leefomgeving vanuit de spiritualiteit van de gemeenschap trachten te leven.

Zowel gehuwden, alleenstaanden, religieuzen, priesters en Godgewijden vinden in de gemeenschap een concrete invulling van hun roeping tot heiligheid naar het woord van Paulus aan de Romeinen: “En nu, broeders, smeek ik u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt” (Rom. 12,1-2).

Deze toewijding aan de levende Heer, wordt krachtig gevoed door dagelijks gebed en een sacramenteel leven, onder begeleiding van Gods Woord en de leer van de kerk. Regelmatige samenkomsten in leefgroepen en op maandelijkse gemeenschapsdagen of retraites ondersteunen dit toegewijd leven.

De ontmoeting met de levende Heer zendt ons om het Blijde Nieuws in woord en daad door te geven aan gezinnen, jongeren en aan de personen die de Heer op onze weg zendt. Dit gebeurt op dagen of weekends voor gezinnen of jongerenkampen, gebeds- of vormingsavonden en deelname aan evangelisatie-activiteiten. Maar evengoed ook door het getuigenis van dienstbaarheid en naastenliefde in de dagelijkse leefomgeving.

Je vindt meer informatie alsook activiteiten voor volwassenen en gezinnen op de website van Maria-Kefas.